Bezpieczeństwo SKOK-ów

Logo BFGOd 27 października 2012 roku publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego a od 29 listopada 2013 roku depozyty w SKOK-ach zostały objęte pełną ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na tej samej zasadzie co depozyty bankowe. Zapisy o objęciu SKOK-ów BFG zawarte są w ustawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1012).

W przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej odzyskamy swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Osoby, które z różnych przyczyn nie odbiorą swoich należności w trakcie wypłat, mogą po ich odbiór zgłosić się do BFG w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym okresie roszczenia deponentów z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są w całości tylko imienne depozyty złotowe i walutowe do kwoty 100 tysięcy euro, a więc w przybliżeniu 415 tysięcy zł. Nadwyżka powyżej 100 tys. euro nie jest już gwarantowana przez BFG i prawdopodobieństwo jej odzyskania jest mała, gdyż będzie musiała być pozyskana w wyniku podziału majątku upadłej kasy.

Według ustawy o BFG kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (a więc np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku lub kasie spółdzielczo-oszczędnościowej. Tak więc mając do dyspozycji oszczędności powyżej 100 tys. euro rozsądnie będzie nadwyżkę ulokować w innej kasie lub banku, tym bardziej, że trzeba mieć w pamięci grabież oszczędności na Cyprze powyżej tej kwoty w postaci podatku o wysokości 47,5%.

Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,
  • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, posiadających osobność prawną,
  • spółdzielni,
  • związków zawodowych,
  • wspólnot mieszkaniowych.

 Z ochrony wyłączone są depozyty:

  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone w innej kasie),
  • Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
  • kadry zarządzającej kasą.

Warto wiedzieć, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny poza gwarantowaniem depozytów realizuje również działania polegające na udzielaniu pomocy spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w przypadku powstania niebezpieczeństwa ich niewypłacalności oraz wspieranie procesów restrukturyzacyjnych dotyczących tych kas. BFG stanowi zatem dodatkowy wentyl bezpieczeństwa obok takiego ciała jak Kasa Krajowa SKOK.

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!