Co to jest SKOK?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, zwane również uniami lub spółdzielniami kredytowymi, to instytucje finansowe oparte na spółdzielczości. Oznacza to, że są one tworzone przez zorganizowaną grupę ludzi, którzy wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Aby zatem skorzystać z usługi kasy trzeba stać się jej członkiem. Z usług kas mogą również korzystać jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Współczesne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają w Polsce od 1992 roku i zrzeszają blisko 2,7 miliona członków. Podobne instytucje działają również w stu innych krajach, skupiając ponad 200 milionów ludzi. W Polsce SKOK-i nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego i działają w oparciu o stworzone dla nich regulacje prawne. Podstawą prawną funkcjonowania kas jest ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. Depozyty członków kas podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W skład systemu SKOK wchodzi 49 kasy, które prowadzą własną i niezależną politykę depozytowo-kredytową. Dla porównania w Polsce funkcjonują 42 banki komercyjne oraz 567 banki spółdzielcze. Liczba kas według liczby członków przedstawia się następująco:

Liczba członków Liczba kas
Ogółem 49
do 2000 członków 5
2 001–5 000 8
5 001–10 000 5
10 001–20 000 12
20 001–50 000 14
50 001 i więcej 5
Co to jest SKOK? - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bezpieczeństwo SKOK-ów

Logo BFGOd 27 października 2012 roku publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego a od 29 listopada 2013 roku depozyty w SKOK-ach zostały objęte pełną ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na tej samej zasadzie co depozyty bankowe. Zapisy o objęciu SKOK-ów BFG zawarte są w ustawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1012).

W przypadku upadku jakiejkolwiek kasy spółdzielczej odzyskamy swój kapitał łącznie z naliczonymi odsetkami w przeciągu 20 dni. Osoby, które z różnych przyczyn nie odbiorą swoich należności w trakcie wypłat, mogą po ich odbiór zgłosić się do BFG w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym okresie roszczenia deponentów z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu. Należy przy tym zauważyć, że gwarancjami objęte są w całości tylko imienne depozyty złotowe i walutowe do kwoty 100 tysięcy euro, a więc w przybliżeniu 415 tysięcy zł. Nadwyżka powyżej 100 tys. euro nie jest już gwarantowana przez BFG i prawdopodobieństwo jej odzyskania jest mała, gdyż będzie musiała być pozyskana w wyniku podziału majątku upadłej kasy.

Według ustawy o BFG kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (a więc np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku lub kasie spółdzielczo-oszczędnościowej. Tak więc mając do dyspozycji oszczędności powyżej 100 tys. euro rozsądnie będzie nadwyżkę ulokować w innej kasie lub banku, tym bardziej, że trzeba mieć w pamięci grabież oszczędności na Cyprze powyżej tej kwoty w postaci podatku o wysokości 47,5%.

Ochronie podlegają depozyty:

 • osób fizycznych,
 • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, posiadających osobność prawną,
 • spółdzielni,
 • związków zawodowych,
 • wspólnot mieszkaniowych.

 Z ochrony wyłączone są depozyty:

 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone w innej kasie),
 • Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • kadry zarządzającej kasą.

Warto wiedzieć, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny poza gwarantowaniem depozytów realizuje również działania polegające na udzielaniu pomocy spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w przypadku powstania niebezpieczeństwa ich niewypłacalności oraz wspieranie procesów restrukturyzacyjnych dotyczących tych kas. BFG stanowi zatem dodatkowy wentyl bezpieczeństwa obok takiego ciała jak Kasa Krajowa SKOK.

Bezpieczeństwo SKOK-ów - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Dyspozycja na wypadek śmierci w SKOK – nasz przywilej

Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w kasie lub banku może zadysponować zgromadzonymi na nich pieniędzmi na wypadek swojej śmierci. Jest to przywilej, z którego warto skorzystać.

Po śmierci posiadacza indywidualnego rachunku, umowa z bankiem czy kasą wygasa a środki są blokowane i lądują na nieoprocentowanym rachunku. Kwota zgromadzona na rachunku wchodzi w skład masy spadkowej, która po nim pozostała. Na szczęście ze spadku wyłącza się pieniądze wskazaną przez posiadacza konta w pisemnej dyspozycji uczynionej na wypadek śmierci oraz wypłaconą już po jego śmierci kwotę na pokrycie kosztów pogrzebu osobie, która poniosła je i przedstawiła rachunki.

Dyspozycja na wypadek śmierci w SKOK – nasz przywilej - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Historia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, zwane również uniami lub spółdzielniami kredytowymi, pełnią coraz istotniejszą rolę w życiu gospodarczym wielu krajów. Są to instytucje finansowe, które działają niezarobkowo, a ich podstawową funkcją jest świadczenie usług wyłącznie w obrębie swoich członków w postaci oferowania oprocentowanych depozytów, jak i udzielania kredytów. Obecnie zrzeszają one w Polsce blisko 2,7 miliona członków, a na całym świecie w stu krajach blisko 200 milionów osób. W skali globalnej liczba unii kredytowych od 2000 do 2010 roku wzrosła o 45,0%, a liczba członków o 73,6%.

Historia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Zestawienie kas spółdzielczo-kredytowych

W Polsce istnieje obecnie 45 kas oszczędnościowo-kredytowych. Ich liczba powoli, choć systematycznie spada. Do 2009 roku wynikało to z konsolidacji, później jednak dochodziło do bankructw oraz przejmowania zagrożonych upadkiem kas przez banki komercyjne. Dla porównania według danych z NBP z września 2013 w Polsce znajduje się 42 banki komercyjne oraz 572 banki spółdzielcze.

Liczba kas według liczby członków przedstawia się następująco:

Liczba członków Liczba kas
Ogółem 45
do 2000 członków 5
2 001–5 000 8
5 001–10 000 5
10 001–20 000 10
20 001–50 000 12
50 001 i więcej 5

Obecnie wszystkie podmioty posiadają łącznie około 1300 oddziałów. Ich liczba dynamicznie rosła do roku 2012. Dla zobrazowania tego w latach 1995, 2000, 2005, 2010, 2012, 2015 było kolejno 137, 560, 1553, 1851, 1987 i już tylko 1394 oddziałów.

Poniżej podstawowe dane teleadresowe central poszczególnych SKOK-ów funkcjonujących w naszym kraju. Wykreślone zostały kasy, które zostały przejęte (SKOK Wyszyńskiego, SKOK im. Św. Jana z Kęt, SKOK Wesoła oraz SKOK Dziedzice) lub ogłosiły upadłość (SKOK Wspólnota, SKOK Kujawiak, SKOK Polska i SKOK w Wołominie).

Zestawienie kas spółdzielczo-kredytowych - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Koszty przystąpienia do SKOK

Aby móc skorzystać z oferty (lokata, pożyczka itp.) danej kasy oszczędnościowo-kredytowej musisz być jej członkiem. Wiąże się to z wizytą w oddziale kasy, podpisaniem kilku dokumentów m.in. deklarację członkowską oraz poniesieniem jednorazowych opłat, z czego część pieniędzy odzyskamy przy rezygnacji z członkostwa w kasie. Konieczne jest zatem:

 • opłacenie wpisowego,
 • wykupienie co najmniej jednego udziału (w niektórych kasach zakup większej liczby udziałów wiąże się z określonymi przywilejami, takimi jak wyższe oprocentowanie depozytów lub niższy koszt pożyczki; opłata zwracana),
 • wniesienie wkładu członkowskiego (opłata zwracana).

W części kas należy dodatkowo zapisać się do współpracującego z kasą stowarzyszenia (np. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej) oraz opłacić składkę członkowską. KNF naciska na pozostałe kasy, aby i one w ten sposób integrowały swoich członków. Wszystkie wymagane opłaty mają charakter statutowy to znaczy są zapisane w statucie każdej kasy.

Koszty przystąpienia do SKOK - 5.0 out of 5 based on 8 votes

SKOKi – za i przeciw

Depozyty bankowe to jedna z najbezpieczniejszych przystani dla naszych oszczędności. Ciekawą alternatywą są jednak Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, które oferują często lepsze warunki niż banki.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, zwane również uniami lub spółdzielniami kredytowymi, pełnią coraz istotniejszą rolę w życiu gospodarczym wielu krajów. Są to instytucje finansowe, które działają niezarobkowo, a ich podstawową funkcją jest świadczenie usług wyłącznie w obrębie swoich członków w postaci oferowania oprocentowanych depozytów, jak i udzielania pożyczek i kredytów. Obecnie zrzeszają one w Polsce 2,7 miliona członków, a na całym świecie w stu krajach ponad 200 milionów osób.

SKOKi – za i przeciw - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!