Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Największy bank spółdzielczy (SK Bank) skazany na upałość

Przez ostatnie trzy lata Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie działający pod marką SK Banku dał się poznać wielu oszczędzającym. Agresywna promocja marki oraz wysokie oprocentowanie depozytów sprawiło, że aktywa tego banku dynamicznie rosły - z 1,5 mld pod koniec 2012 roku do 3,8 mld pod koniec 2014). Wczoraj (21.11.2015) dowiedzieliśmy się, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność SK Banku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Sytuacja przypomina upadłość drugiej co do wielkości spółdzielczej kasy w Wołominie, gdzie sprawozdawczość była kolorowana a KNF wkroczyła o jakieś kilka lat za późno.W oświadczeniu KNF w tej sprawie czytamy:

Statutowe władze SBRzR funkcjonujące do czasu wprowadzenia zarządu komisarycznego dopuściły się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym ujawnionych przez inspekcje KNF. Nieprawidłowości te znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (...) KNF po odrzuceniu programu postępowania naprawczego opracowanego przez zarząd banku, z dniem 11 sierpnia 2015 r. ustanowiła w SBRzR zarząd komisaryczny. W przygotowanym programie poprzedni zarząd ukrył występujące w banku ryzyko i nie przedstawił adekwatnych środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 r. i 2014 r. nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych. Według ostatniego sprawozdania miesięcznego przekazanego przez poprzedni zarząd SBRzR do KNF, na koniec czerwca 2015 r. bank miał wykazywać łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 12,44%, fundusze własne na poziomie 408,6 mln złotych oraz dodatni wynik finansowy za I półrocze 2015 r. na poziomie 9,2 mln złotych.

I teraz gwóźdź programu, czyli o kwocie robieżności:

Zarząd komisaryczny SBRzR, wykonując decyzję KNF, sporządził sprawozdanie (historyczną informację finansową banku) według stanu na dzień 10 sierpnia 2015 r. (tj. na dzień poprzedzający ustanowienie zarządu komisarycznego) i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządu komisarycznego wynika, że bilans banku wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld złotych). Poprzedni zarząd SBRzR dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia.

Jak widać, ponad połowa portfela pożyczek i kredytów (1,44 mld zł) to kredyty niespłacalne. Nominalnie, w porównaniu z końcem 2014 r. portfel przeterminowany wzrósł o ponad 1 mld. Wkrótce mają zostać uruchomione wypłaty środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Gwarantowane są środki pieniężne: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną i szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.Upadek banku i konieczność wypłaty przez BFG kolejnych miliardów z pewnością skłoni deponentów do jeszcze większej ostrożności, ponieważ fundusz gwarancyjny ze swoimi ok. 15 mld zł to po prostu fundusik i przy upadku choćby średniego banku komercyjnego teoretycznie nie byłoby wystarczająco dużo pieniędzy, aby wszystkich deponentów zaspokoić. Ostrożniejsi będą również udziałowcy/akcjonariusze banków i obligatoriusze, które w przypadku banku tracą praktycznie wszystkie zainwestowane pieniądze.

SK Bank z Wołomina miał 33 tys. klientów, którzy posiadali depozyty o łącznej wartości 2 miliardów złotych. Ostatni raz upadłość banku ogłoszono 15 lat temu i był to Bank Staropolski. Co ciekawo, informacja o ustanowieniu w banku zarządu komisarycznego spowodowała nagły odpływ depozytów, które w porównaniu z końcem II kwartału 2015 r. zmniejszyły się o 57,43% (sic!).

Sektor banków spółdzielczych (563 banki) posiadał na koniec pierwszego półrocza 2015 roku aktywa na poziomie 108,5 mld zł (8,8% całego sektora bankowego) a depozyty na poziomie 93 mld (10% sektora bankowego), przy czym najwięcej banki spółdzielcze były winne osobom prywatnym (ok. 63 mld). Co ważne, banki spółdzielcze działały w 1/3 wszystkich placówek bankowych i zatrudniały 20,6% pracowników polskiej bankowości.

Komentarze   

#1 Muni 2015-12-21 12:18
A lokaty skoków słabiutko...
Same pożyczki proponują...
Może jakiś wpis o tym dlaczego straciły na konkurencyjnośc i (KNF, BFG itd.)
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!