Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 45 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Struktura depozytów w SKOK-ach na koniec 2013

Raporty KNF poświęcone sektorowi SKOK, choć bardzo ogólne zawierają kilka ciekawych danych. Cześć z nich dotyczy struktury depozytów, której poświęcony jest dzisiejszy wpis. Dane uwzględniają stan na koniec roku 2013 roku, patrz wpis pt. "Raport KNF: Wyniki finansowe SKOK za 2013".

W ujęciu podmiotowym 99,5% wartości wszystkich depozytów w sektorze SKOK należało do osób prywatnych. Na pozostałe 0,5% składają się kolejno przedsiębiorcy indywidualni (0,2%), rolnicy (0,1%), sektor MSP (0,1%) oraz instytucje niekomercyjne. W sumie wartość depozytów pod koniec 2013 wynosił 17,629 mld zł.

Wśród zgromadzonych depozytów dominują lokaty (81%) a przeciętna wysokość takiego depozytu wynosi 23,8 tys. zł. Natomiast średnia kwota, jaką trzymali członkowie SKOK na rachunku bieżącym to 1,1 tys. zł. Proszę jednak zwrócić uwagę na strukturę depozytów według kwoty pod koniec 2013 roku (w mln. zł):

Raport KNF: Wyniki finansowe SKOK za 2013

Dziś pojawił się raport KNF o sytuacji sektora SKOK na zakończenie roku 2013. Dane, które płyną z raportu są mieszane, co nie może dziwić skoro do jednego worka włożona kasy o bardzo dobrej sytuacji finansowej, a także te, których kondycja jest krytyczna. Do pierwszej grupy zaliczono 18 kas (59% aktywów sektora) — tylko w tych współczynnik wypłacalności wynosi ponad 5%. W sytuacji krytycznej (ujemny współczynnik wypłacalności) znajduje się natomiast 19 kas odpowiedzialnych za 23% aktywów. Pozostałych 18 kas również nie spełnia wymogu wypłacalności i znajduje się gdzieś pomiędzy (0–5%). Natomiast bieżącą sytuację kas w zakresie płynności można uznać za zadowalającą.

Główne wielkości charakteryzujące sektor skok pod koniec 2013 (źródło: KNF)

Wyszczególnienie 2012 2013 Zmiana w okresie roku zmiana %
Liczba członków 2587049 2654141 67092 0,0259
Liczba oddziałów i filii 2050 1928 -122 -0,06
Liczba zadeklarowanych udziałów 4636369 39953420 35317051 7,6174
Liczba zadeklarowanych udziałów przypadająca na jednego członka 1,79 15,05 13,26 7,4078
Wpłacony fundusz udziałowy (tys. zł) 129529 204054 74525 0,5754
Liczba zatrudnionych 6156 5205 -951 -0,1544
Liczba członków na pracownika 420 510 90 0,214
Fundusze własne według ustawy o skok (tys. zł) 104996 149598 44602 0,4248
Depozyty (tys. zł) 15730689 17629041 1898352 0,1207
Kredyty i pożyczki netto (tys. zł) 10288265 10698324 410059 0,0399
Aktywa (tys. zł) 16811955 19138199 2326244 0,1384

10 lat Polski w Unii Europejskiej: Oszczędności i długi

Wczoraj minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem z nami członkami Unii 1 maja 2004 roku pozostało dziewięć innych państw w tym Cypr, Słowacja, Węgry i Czechy. Jaki jest bilans zysków i strat tej dekady? Trudno ocenić, ponieważ zmiennych, które należałoby wziąć pod uwagę jest bardzo wiele. Z uwagi jednak na tematykę bloga podam tu dane dotyczące wysokości oszczędności Polaków oraz zadłużenia w ramach banków i SKOK.

Tabela 1. Wysokość oszczędności oraz pożyczek i kredytów gospodarstw domowych w bankach i SKOK (w mld PLN) w roku 2004 i 2014

  Depozyty Pożyczki i kredyty Oszczędności netto
2004
219 104 115
2014 569 566 3

Źródło: NBP, Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html

Z danych wynika, że wysokość oszczędności Polaków ulokowanych w bankach oraz kasach spółdzielczych wzrosła dwukrotnie podczas gdy wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów wzrosło pięciokrotnie. Skok zadłużenia gospodarstw domowych spowodował, że wartość oszczędności netto spadła ze 115 mld do zaledwie 3 mld zł przez okres 10 lat. Przyznam, że jest to zjawisko niepokojące szczególnie jak popatrzy się również na wzrost zadłużenia publicznego i wysokość długu, jaki zaciągają kolejne rządy w naszym imieniu. W końcu w podatkach będą one musiały być kiedyś ściągnięte.

SKOK: Upadek czy przejęcie?

Dziś w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł pt. "Bankowy plan ratowania SKOK". Wynika z niego, że KNF coraz mocniej naciska na banki, aby to one poniosły ciężar ratowania niektórych będących w trudnej sytuacji SKOK-ów. Ile ich jest? Szacuje się, że 15–19 z 55 istniejących obecnie (25–30% sektora). Jednak zarówno banki jak i kasy nie zamierzają się poświęcać i pogarszać swoich wyników finansowych i wskaźników. Oficjalne stanowisko w tej sprawie w imieniu banków będzie znane do 10 dni i wyda je Związek Banków Polskich. Wtedy też okaże się czy bliższa będzie upadłość będących w bardzo trudnej sytuacji kas kredytowych czy może zostanie wypracowany jakiś inny plan naprawczy, w którym partycypować (?) mogą banki.

Według wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:

Ewentualne upadłości są droższe zarówno dla systemu bankowego, jak i systemu SKOK, niż restrukturyzacja oparta na przejęciach przez ekonomicznie zdrowe podmioty.

Wydaje się, że niechęć przejmowania zagrożonych upadkiem kas przez banki jest ekonomicznie, prawnie i technicznie uzasadniona. Poza tym upadek kilku kas spółdzielczych nie powinien mieć wpływu na działalność banków, bo wizerunkowo kasy są postrzegane jako odrębny sektor. Więcej do stracenia ma więc sam sektor SKOK. Po pierwsze byłaby to porażka wizerunkowa (do tej pory żadna kasa w III RP nie upadła w przeciwieństwie do banków komercyjnych i spółdzielczych), a po drugie i najważniejsze zaufanie do SKOK-ów mogłoby dramatycznie spaść, co implikowałoby nawet takie reperkusje jak run na SKOK-i bez względu na sytuację finansową poszczególnych kas.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na maj 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Od czasu opublikowania najlepszych lokat z kwietnia nie doszło do jakichkolwiek zmian w rankingu. Możemy zatem cieszyć się stabilizacją oprocentowania depozytów przy relatywnie niskiej inflacji. Ile ona potrwa? Zakładam, że przez okres 6–9 miesięcy, co wynika pośrednio z prognoz inflacyjnych prowadzonych przez NBP, jak i zapowiedzi RPP o nie podnoszeniu stóp procentowych do końca tego roku. Po tym czasie możliwe jest podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co powinno przełożyć się również na wzrost oprocentowania depozytów. Stąd bezpiecznie jest zakładać lokaty nie dłuższe niż 12–18 miesięczne, choć i dłuższe przy dobrym oprocentowaniu mogą się opłacać, jednak premia za ryzyko powinno być wyższa.

Tak jak w poprzednim miesiącu oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki głównie przy lokatach rocznych i dłuższych. Najlepszą ofertę ma SKOK Wołomin oferujący roczną lokatę systematycznego oszczędzania oprocentowaną na poziomie 4,7%. W przypadku lokat krótszych dobrze jest celować w promocyjne oferty banków komercyjnych i spółdzielczych. Przykładem jest np. 30-dniowa lokata Bonjour w Lion's Banku oprocentowana na 5% (kwota depozytu to 200000–300000 zł), która wymaga jednak wypełnienia niniejszego wniosku i poświęcenia około 50 minut czasu na rozmowę z konsultantem w oddziale.

SKOK Wołomin: Świetne wyniki finansowe za 2013

SKOK Wołomin

Dziś Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie pochwaliła się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. W komunikacie czytamy: "Na koniec 2013 roku wynik finansowy netto wyniósł 83 mln zł. Jest on ponad dwukrotnie większy niż w roku 2012, kiedy odnotowano 30 mln zł zysku. Ponadto Kasa zwiększyła do 9,22% wskaźnik adekwatności kapitałowej, co oznacza, że osiągnął on poziom wymagany dla banków". Poza tym aktywa Kasy na dzień 31 grudnia 2013 wynosiły 2,8 mld zł, co oznacza 49% wzrost w stosunku do roku 2012.

Trzeba przyznać, że wzrost tej kasy jest imponujący. Tym bardziej, że jest on organiczny, a więc wypracowany samodzielnie i realizowany bez przejęć innych kas. Dobre wyniki cieszą, ponieważ jako organizacja non-profit powinna zaoferować jeszcze lepsze warunki depozytowe i kredytowe swoim członkom, których na koniec 2013 było 79 tys. (15% w stosunku do 2012). Jak będzie w praktyce zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że ambicje prezesa Mariusza Gazdy, aby ze SKOK-u Wołomin zrobić bank zelżą a sprawa tymczasowego aresztowania wiceprezesa tej kasy zostanie wyjaśniona a zabezpieczenia przed wyłudzaniem kredytów ulepszone. Więcej na ten temat tej sprawy, która ciągnie się od maja 2013 roku można przeczytać tu.

Niska inflacja sprzyja oszczędzającym

Wczoraj upubliczniona została przez GUS inflacja za marzec, która wyniosła 0,1% m/m oraz 0,7% r/r. Oznacza to, że inflacja w Polsce już szósty miesiąc jest poniżej 1%. Niska inflacja cieszy i życzyłbym sobie, aby w następnych miesiącach i latach utrzymywała się na poziomie bliskim 0%, choć nie pogardziłbym również deflacją, co oznaczałoby, że siła nabywcza naszych oszczędności zwiększyłaby się. Szansa na to jest jest jednak niewielka, chyba że będziemy świadkami politycznych zmian w Polsce.

Niestety, rekordowo niskie stopy procentowe sprawiają, że ludzie chętniej sięgają po pożyczki i kredyty. Zwiększona ilość pieniądza w obiegu jest też pochodną działań państwa, które nieustannie się zadłuża. Niepokojący jest również rosnący koszt zadłużenia Polski, który jest już niemal równy wpływom z podatku PIT...

Osobiście jestem przeciwnikiem brania wszelkiej maści pożyczek i kredytów konsumpcyjnych. Po pierwsze wiąże się to z dużym ryzykiem, a po drugie prowadzi do ubożenia społeczeństwa, o którym już wyżej wspomniałem. Najgorsze jest chyba to, że z ów inflacji korzystają prawie wyłącznie bankierzy. Kreacji pieniądza sektor prywatny może się jednak skutecznie przeciwstawić poprzez unikanie pożyczek i kredytów mających swoje źródło w bankach oraz SKOK-ach. Alternatywą są tu serwisy społecznościowe oferujące pożyczki (ang. social lending) takie jak na przykład kokos.pl, pozycz.pl czy zakra.pl, przy czym najlepiej jest powiedzieć "nie biorę" i oszczędzać.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na kwiecień 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Od czasu opublikowania najlepszych lokat z marca nie doszło do większych zmian w rankingu. Widocznie obniżki, które zaoferowały nam SKOK-i przez pierwszy kwartał bieżącego roku mają się ku końcowi i czeka nas ok. 6–9-miesięczna stabilizacja oprocentowania depozytów. Wynika to z prognoz inflacyjnych prowadzonych przez NBP, jak i zapowiedzi RPP o nie podnoszeniu stóp procentowych do końca tego roku. Po tym czasie możliwe jest podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co powinno przełożyć się również na wzrost oprocentowania depozytów. Stąd bezpiecznie jest zakładać lokaty nie dłuższe niż 12–18 miesięczne, choć i dłuższe przy dobrym oprocentowaniu mogą się opłacać, jednak premia za ryzyko powinno być wyższa.

Obecnie oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki jedynie przy lokatach rocznych. Najlepszą ofertę ma SKOK Wołomin oferujący roczną lokatę systematycznego oszczędzania oprocentowaną na poziomie 4,7%. W przypadku lokat krótszych lepiej jest celować w promocyjne oferty banków komercyjnych i spółdzielczych. Przykładem jest np. 100-dniowa lokata Bonjour w Lion's Banku oprocentowana na 5% (kwota depozytu to 100000–200000 zł), która wymaga jednak wypełnienia niniejszego wniosku i poświęcenia około 50 minut czasu na rozmowę z konsultantem w oddziale. Ciekawie wygląda też promocja BZ WBK, które daje 700 zł przy spełnieniu kilku warunków oraz promocja banku BGŻ Optima, gdzie nowi klienci otrzymują 100 zł za założenie lokaty "Bezkarnej" i 4% na lokacie 3-miesięcznej. Szczegóły dostępne tutaj.

Konto osobiste w SKOK-u czy banku?

Co wybierze przeciętny klient? Konto osobiste, za które będzie musiał zapłacić czy konto, za założenie którego otrzyma premię pieniężną? Wydaje się, że to drugie, ale te znajdzie wyłącznie w bankach ponieważ założenie konta w SKOK wymaga poniesienia kosztów na samym wstępie. Szczególną uwagę można zwrócić na BZ WBK, który to oferuje nowym klientom nawet do 700 zł premii. A taką kwotę trudno jest przebić, dlatego pozwolicie, że dokonam krótkiej prezentacji tej promocji, dla tych, którzy byliby gotowi na to, aby bank ten stał się ich bankiem głównym.

W promocji mogą wziąć udział osoby, które nie posiadały konta ROR w złotówkach w BZ WBK przez ostatnie 12 miesięcy i złożą niniejszy wniosek o konto do 18 maja 2014. Warunki jakie trzeba spełnić nie są moim zdaniem wygórowane a premia jest podzielona na dwie zasadnicze części. Aby zdobyć 400 zł (premia wypłacana przez 10 miesięcy co miesiąc po 40 zł) należy spełnić następujące warunki:

  1. Przelew na konto od pracodawcy minimum 1000 zł.
  2. Zapłata kartą lub naklejką za kwotę w sumie 300 zł co miesiąc.
  3. Realizacja trzech przelewów przez serwis bankowości elektronicznej BZWBK24 lub jeden przelew przez serwis bankowości mobilnej.

Dodatkowo możemy zdobyć 300 zł (30 zł miesięcznie), jeśli spełnimy dwa wybrane z poniższych warunków:

  1. Doładowanie komórki za minimum 30 zł.
  2. Wypłata z bankomatu bez karty.
  3. Przelew na komórkę.
  4. Doładowanie komórki za minimum 30 zł.
  5. Zakup ubezpieczenia turystycznego.

Jest to zdecydowanie najlepsza promocja bankowa konta ROR, które jest póki co darmowe. Osobiście korzystałem z pierwszej edycji tej promocji, gdzie również można było uzyskać 700 zł i jestem zadowolony. Premia przelewana jest co miesiąc bez żadnych problemów a wszystkie podstawowe funkcje konta są darmowe. Inną promocją kusi bank Inteligo (PKO BP), w którym za założenie konta możemy otrzymać 50 zł. Przykre jest to, że banki w zdecydowanej większości tak ochoczo nie premiują stałego klienta...

Konto dla dziecka – nauka oszczędzania od urodzenia

Ci, którzy interesują się historią kas oszczędnościowo-kredytowych wiedzą, że kasy na początku XX wieku były bardzo aktywne w propagowaniu ducha oszczędności wśród najmłodszych. Wspomnieć tu należy o różnych projektach, które nie tylko promowały kasy Stefczyka, ale także przyczyniały się do rozwijania świadomej postawy oszczędnościowej m.in. wśród dzieci. Zaliczyć można do tego akcję rozdawania zamkniętych skarbonek, do których dzieci składały swoje oszczędności i które okresowo były zliczane w kasie i wpisywane na prawdziwe książeczki wkładowe. Druga akcja polegała na rozprowadzaniu znaczków oszczędnościowych i kart do wklejania, również zamienianych na wpisy do książeczek. Nad tym czuwali przeszkoleni nauczyciele. Akcja była bardzo udana, ponieważ wówczas dzieci stanowiły 20% wszystkich oszczędzających.

Dziś wygląda to już znacznie gorzej. Obecnie żadna kasa nie posiada w swojej ofercie konta dla najmłodszych (0–12 lat), a tylko największa kasa – Kasa Stefczyka – posiada konto dla dzieci powyżej 13 lat. Jest to konto IKS Classic dla młodych <25 roku życia. Konto jest darmowe, podobnie zresztą jak jego obsługa przez Internet czy przelewy. Biorąc jednak pod uwagę oprocentowanie oraz dodatkowe atrakcje, to zdecydowanie lepiej prezentuje się tu konto Click prowadzone przez Toyota Bank. Na podobnym poziomie co IKS Classic znajduje się natomiast konto PKO Konto Pierwsze oraz iZZyKonto prowadzone przez mBank.

Wracając do tematu kont dla dzieci w wieku 012 lat to należy pamiętać, że oszczędność, czy swoisty rozsądek w wydawaniu pieniędzy nie przychodzą same, dlatego edukacja najmłodszych w zakresie zarządzania finansami osobistymi to coś o czym powinniśmy pamiętać. Efektywność uczenia się z pewnością będzie wyższa o ile dziecko będzie posiadało przyjazne i proste w obsłudze dedykowane dla niego konto. Niestety, dla dzieci od 0–12 roku życia wybór kont jest ograniczony do banku PKO BP, który oferuje PKO Konto Dziecka (Junior) oraz Pekao, który oferuje konto oszczędnościowe „Mój Skarb”.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!