Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 45 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Wniosek o upadłość SKOK Wołomin

Po tym jak działalność wołomińskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej została wczoraj zawieszona, dziś, tj. 12.12.2014 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK w Wołominie (patrz komunikat KNF poniżej). Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do 418 050,00 zł, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. 

Wszyscy deponenci Kasy muszą się więc uzbroić w cierpliwość i czekać na komunikat odnośnie organizacji sposobu wypłaty swoich środków. W przypadku upadłości SKOK "Wspólnota" podmiotem za pośrednictwem którego wypłacane były środki był PKO BP. Według komunikatu BFG:

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także numer tego rachunku.

SKOK w Wołominie to druga kasa po SKOK "Wspólnota", która ogłosiła w bieżącym upadłość. SKOK Wołomin był drugą największą kasą spółdzielczą w Polsce, a pod koniec pierwszego półrocza zgromadziła ponad 2,5 mld depozytów a suma bilansowa kasy wynosiła 3,1 mld PLN. Wartość portfela kredytowego wynosił 2,4 mld PLN, który według ostatnich informacji składał się prawie w 80% z kredytów przeterminowanych. Kasa ta miała ponad 85 tys. członków, zatrudniała 400 pracowników w 103 placówkach w Polsce.

A jeszcze w październiku było tak pięknie:

Zawieszenie działalności SKOK Wołomin - co to oznacza?

Dziś, tj. 11 grudnia 2014, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. W komunikacie KNF podała:

Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF.

SKOK Wołomin według stanu na dzień 10 grudnia 2014 r. utracił płynność finansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej (dalej „Kasa Krajowa”) w wysokości 300,9 mln zł.

Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy – zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin. (...)

W obecnej sytuacji KNF oczekuje, w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r., jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin. Kolejne posiedzenie KNF w tej sprawie z udziałem Kasy Krajowej przewidziane zostało na dzień 12 grudnia 2014 r.

Co to oznacza dla deponentów? Według danych z połowy roku chodzi o około 80 tysięcy członków, którzy zgromadzili tam ponad 2,5 miliarda złotych. Właściwie można oczekiwać tylko jednego scenariusza, a mianowicie ogłoszenia upadłości kasy w najbliższych dniach. Decyzja KK SKOK może być według mnie tylko jedna: odmowa wsparcia finansowego SKOK-owi w Wołominie. Decyzja według KNF powinna zapaść do 13 grudnia. Po tym dniu najprawdopodobniej zostanie ogłoszona upadłość kasy w Wołominie. Wszystkie lokaty, które były dotychczas w rankingu stefczykradzi.pl zostają wycofane z publikacji.

Dodam, że zawieszenie kasy oznacza według ustawy o skok, że Kasa:

1)    nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o skok, w tym w szczególności:

a)    nie przyjmuje nowych członków,
b)    nie przyjmuje i nie gromadzi depozytów swoich członków,
c)    nie udziela swoim członkom pożyczek i kredytów,
d)    nie przeprowadza na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
e)    nie pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r, o pośrednictwie ubezpieczeniowym 9dz.U. nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
f)    nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o skok,
g)    nie dokonuje zwrotu wpłat na udziały wniesione przez członków ani zwrotu wpłat wniesionych na poczet wkładu członkowskiego,

2)    prowadzi działalność w zakresie windykacji należności,
3)    realizuje polecenia przelewu wystawione przez członków SKOK w Wołominie wyłącznie na rachunki organów podatkowych,
4)    przyjmuje spłaty z tytułu udzielonych do dnia zawieszenia działalności pożyczek i kredytów.

Na stronie SKOK w Wołominie Zarządca Komisaryczny w SKOK w Wołominie Waldemar Stawski podaje ponadto w komunikacie, że:

1.    w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. Placówki Kasy nie będą czynne dla Członków Kasy,
2.    w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. polecenia przelewu na rachunki organów podatkowych oraz spłaty z tytułu pożyczek i kredytów udzielonych przez Kasę, Członkowie Kasy będą mogli realizować za pośrednictwem innych instytucji finansowych,
3.    o dalszych działaniach Członkowie Kasy będą na bieżąco informowani w kolejnych komunikatach.

Również bankowość elektroniczna e-SKOK jest dla członków SKOK w Wołominie niedostępna. Deponenci kasy muszą się więc uzbroić w cierpliwość i przygotować na bardzo prawdopodobną upadłość kasy. Proszę pamiętać, że depozyty (kapitał + naliczone odsetki do dnia ogłoszenia upadłości) we wszystkich SKOK-ach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty 100 tys. euro. W chwili ogłoszenia przez kasę upadłości BFG ma obowiązek w przeciągu 20 dni roboczych wypłacić członkom zdeponowane w kasie pieniądze. Może to mieć miejsce na przykład za pośrednictwem placówek PKO BP, jak miało to miejsce w przypadku wypłat depozytów członkom SKOK "Wspólnota".


AKTUALIZACJA:
Rzecznik prasowy Andrzej Dunajski KS SKOK powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że "Kasa Krajowa nie sfinansuje roszczeń członków SKOK Wołomin. Zabrania nam tego prawo - podkreślił Andrzej Dunajski. Tak zwany kredyt płynnościowy może być bowiem udzielony tylko wtedy, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty. Zarządca komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK". Więcej w tym komunikacie KK SKOK.

AKTUALIZACJA (12.12.2014): Wniosek o upadłość SKOK Wołomin został złożony przez KNF do Sądu. Więcej tutaj.

Prawda o SKOK, czyli o inicjatywie słów kilka

Nie tak dawno pisałem o "Narodowych konsultacjach" — inicjatywie mającej na celu promowanie sektora SKOK. Do tej pory niewiele się działo, pojawiły się gdzieniegdzie notki prasowe a na łamach redakcji niezalezna.pl pojawiło się dosłownie kilka fragmentów listów na temat przyszłości kas (w tym również mój). Sama inicjatywa nie spotkała się jednak z poparciem innych kas niż SKOK Wołomin, który najprawdopodobniej zapłacił za całą akcję:

Kilka dni temu ruszyła inna inicjatywa, tym razem wychodząca od Krajowej SKOK (KSKOK). Z notki prasowej można przeczytać:

Od 8 grudnia 2014 r. w przestrzeni internetowej działa nowa witryna poświęcona spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym.
Spośród wielu głosów, informacji oraz doniesień niełatwo jest wyłonić te prawdziwe. Wolny od nieścisłości i manipulacji przekaz o SKOK-ach, czyli spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, został zebrany na stronie www.prawdaoskok.pl

Innymi słowy inicjatywa jest odpowiedzią na negatywne głosy dotyczące działalności SKOK oraz niektóre raporty Komisji Nadzoru Finansowego, w tym słynnego raportu powiązań SKOK z innymi podmiotami oraz transferami pieniężnymi. Poza możliwością zapoznania się z wersją Krajowej SKOK na stronie póki co mało jest konkretów, co może oznaczać, że jest to projekt długofalowy i na stronie będą umieszczane kolejne sprostowania i dementi informacji pochodzących z KNF. Ta podjazdowa walka pomiędzy KNF oraz KSKOK jest, niestety, widoczna gołym okiem i źle świadczy o obu tych instytucjach, gdzie interesy partykularne przedkładane są nad spółdzielczość i działalność samych kas kredytowych w Polsce. Notabene, KSKOK mogłaby na swojej stronie przedstawić swój komentarz odnośnie projektu rekomendacji A i B KNF dla sektora SKOK. Czasu zostało niewiele, ponieważ uwagi można przesyłać tylko do 5 stycznia 2015 r.

 

Pekao SA przejmuje SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Dziś (05.12.2014) Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na przejęcie przez Bank Pekao Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik). To już druga kasa kredytowa, która znajdzie się w rękach banku. Wcześniej, 1 września bieżącego roku, SKOK im. św. Jana z Kęt z siedzibą w Rumii został przejęty przez Alior Bank SA. O przejęcie SKOK Kopernik ubiegał się również bank PKO BP oraz inne SKOK-i, jednak w tym wypadku KNF stwierdziła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki udziału w restrukturyzacji SKOK Kopernik w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie.

W komunikacie KNF podano ponadto:

"Z dniem 8 grudnia 2014 r. zarząd majątkiem SKOK Kopernik obejmuje zarząd Banku Pekao. Z dniem 22 grudnia 2014 r. SKOK Kopernik zostanie przejęty przez bank Pekao (jako bank przejmujący). Do dnia przejęcia SKOK Kopernik przez Bank Pekao, Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczas stosowanym zakresie".

Komisja poinformowała również, że proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Według słów prezesa KNF bank przejmujący SKOK „Kopernik” otrzyma od BFG co najmniej 150 milionów zł darowizny. Jest to bardzo kontrowersyjne działanie w kontekście słów senatora Krzysztofa Biereckiego:

"Pan przewodniczący [KNF] powiedział: bank przejmujący SKOK „Kopernik” dostanie 150 milionów. O ile dobrze pamiętam, to właśnie tyle wynosiła cała strata. Czyli ten bank dostanie na pokrycie straty, przejmie członków, przejmie bazę depozytową, przejmie oddziały. No fantastyczny prezent dla banku wprowadzony pod pozorem ratowania SKOK, ratowania depozytów SKOK.

A skoro strata ma być wyrównana ze środków pochodzących z BFG, wpłaconych przez banki i trafiających do banków, to banki te w prezencie dostają aktywa, członków, całą tę sieć, tę organizację. Łatwo można policzyć, jaka to wartość, jaka jest korzyść z tej operacji. Kiedyś szacowaliśmy, że dla SKOK jeden członek jest wart około 200 zł – tyle kosztuje pozyskanie klienta detalicznego – więc pomnóżcie sobie państwo…"


Decyzja KNF oznacza, że 22 grudnia 2014 roku z rynku zniknie kolejny SKOK, co oznacza, że sektor skurczy się do 51 podmiotów. Obawiam się, że :prezentów" dla banków może być więcej. W każdym razie rozwój sektora SKOK został skutecznie zahamowany. 

Przejmowany SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach posiada obecnie 41 placówek w województwie dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. SKOK Kopernika miał 10,92 mln zł zysku netto i aktywa równe 353,93 mln zł (dane na 06.2014). Natomiast Bank Pekao jest kontrolowany od 1999 roku przez włoską grupę UniCredit. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Kopernik wynosi 0,2% wartości aktywów Banku Pekao.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na grudzień 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Od czasu opublikowania najlepszych lokat z listopada nie doszło do większych zmian w rankingu. Pogłębiła się jednak deflacja, która liczona rok do roku wyniosła -0,6%. Średnia oczekiwana przez konsumentów stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 m-cy nie zmieniła się i według danych NBP wynosi nadal 0,2%. To dobra wiadomość dla konsumentów i oszczędzających o ile banki i kasy utrzymają oprocentowanie depozytów na obecnym poziomie, a to jest bardzo prawdopodobne tym bardziej, że Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się wczoraj na obniżkę stóp procentowych i raczej się na to nie zapowiada.

Tak jak w poprzednim miesiącu oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki, choć wciąż znaleźć można wyjątki. Ciekawą promocję zafundował w tym miesiącu Bank SMART (część FM Banku), który oferuje bezpłatne i dobrze oprocentowane konto oszczędnościowe (4%), a proces zakładania konta to 5 minut formalności (autoryzacja założenia konta wykonywana jest przez przelew). To bardzo dobra oferta tym bardziej, że BGŻ Optima ścięła oprocentowanie konta oszczędnościowego z 3,5 do 3%.

Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania (>3%) to liderami krótkoterminowych lokat (0–3 miesięcy) nadal pozostają SKOK Kujawiak oraz SKOK w Wołominie. Obecnie ranking rozpoczyna:

 1. SKOK w Wołominie: Lokata "Na piątkę" 1M, oprocentowanie stałe 5–5,5%, przy czym wysokość oprocentowania zależy od kwoty zdeponowanej. Minimum to 10 tys zł. Więcej na temat lokaty tutaj.
 2. SKOK Kujawiak: Lokata Powitalna, oprocentowanie zmienne 4,5% (kwota maksymalna to 20 tys. zł)
 3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014 3m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Na okres 4–6 miesięcy z rankingu wypadła Lokata Super Procent Kasy Polskiej (5,2%). Tak więc SKOK Wołomin zdominował ranking:

 1. SKOK w Wołominie: Lokata Zyskowna, 4m, oprocentowanie zmienne 4,5% (tylko dla nowych środków)
 2. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4,2% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)
 3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna bez ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Również w przypadku lokat na dłuższy termin 7–12 miesięcy liderem jest SKOK Wołomin. Pozostałe kasy nie zdecydowały się na jakiekolwiek zmiany.

 1. SKOK w Wołominie: Lokata systematycznego oszczędzania II 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7%
 2. SKOK w Wołominie: Lokata rentierska Stabilna 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

W przypadku długoterminowych lokat (powyżej 12 miesięcy) w rankingu jest dość tłocznie i bardziej różnorodnie. Poza SKOK-iem Wołomin pojawiają się również MSKOK w Dąbrowie Górniczej, SKOK Nike czy SKOK Jaworzno. Pełny ranking dostępny jest tutaj.

SKOK Wołomin: Pieniądze lubią ciszę

W dobie pieniądza fiducjarnego i powszechnego dostępu do narzędzi umożliwiających szybką komunikację (telefony, Internet) system finansowy jest szczególnie wrażliwy i podatny na upadek. Największym czynnikiem ryzyka jest człowiek, który jako istota racjonalna w przypadku podejrzenia ewentualnej utraty środków zdeponowanych w banku czy kasie po prostu je wycofa. Podejrzenia szybko się rozprzestrzeniają i potęgują (przypomina to trochę dramaturgię gry w głuchy telefon), a jak wiemy kuli śnieżnej nie da się już kontrolować, a tym samym zatrzymać. Obecny system finansowy oparty jest na zaufaniu do instytucji finansowych oraz państwa (wszyscy podatnicy), które stoi za najważniejszym wentylem bezpieczeństwa – w Polsce pełnionym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby informacja o tym, że prezes jak i wiceprezes drugiej co do wielkości kasy kredytowej w Polsce usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tym samym działania na szkodę kasy. Ponadto dowiedzielibyśmy się, że szacowana skala nadużyć wynosi ponad 300 mln zł [więcej tutaj]. Podejrzewam, że gdyby nie wentyl, w postaci BFG dynamika wycofywania środków z tej kasy szybko doprowadziłaby do jej niewypłacalności. Obawiam się również, że system gwarancji depozytów, jaki funkcjonował przed 29 listopada 2013 opierający się o Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK) mógłby być niedostatecznym niwelatorem ryzyka dla wielu deponentów, tym bardziej, że wartość funduszu wynosiła około 400 mln zł a depozyty SKOK-u Wołomin opiewają na kwotę 2,5 mld. Poza tym, w mojej ocenie, członkowie SKOK-u Wołomin są specyficzną grupą klientów – znacznie bardziej mobilną i nastawioną na maksymalizację zysku w obrębie instrumentów finansowych uznawanych za bezpieczne. Przypomnę, że SKOK w Wołominie od wielu lat wyróżniał i nadal wyróżnia się jedną z najlepszych ofert depozytowych na rynku. Ponadto zaufanie budziły dynamiczny wzrost i relatywnie wysoka transparentności w ramach sektora SKOK.

Jak wiemy, od 4 listopada w SKOK w Wołominie urzęduje zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF. Jedyne co się zmieniło od tamtego czasu dla deponentów to wprowadzono konieczność dodatkowej autoryzacji niektórych dyspozycji wykonywanych przez telefon i e-mail (nie dotyczy e-SKOK). Poza tym cisza. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na kilka ciekawych wypowiedzi jakie padły podczas 65. posiedzenia senatu 20 listopada 2014 roku, gdzie sprawozdanie na temat sektora SKOK wygłosił przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Była też sesja pytań i odpowiedzi. Cytuję wątki, które dotyczą bezpośrednio SKOK-u w Wołominie i które uznałem za pewne novum. Pozostawiam je bez komentarza i zachęcam do zapoznania się z pełnym stenogramem z tego posiedzenia.

Przewodniczący KNF uzasadnił wprowadzenie do kasy zarządcy komisarycznego ze względu na:

"skalę naruszeń przepisów prawa, jakość zarządzania i sposób realizacji zaleceń z trzech inspekcji komisji (...) to, co żeśmy tam zaobserwowali jako zjawisko inspekcyjne, to bardzo dużo, jeśli chodzi o liczbę, jak również wartość, kredytów udzielanych tak zwanym słupom, czyli osobom, które nie posiadają żadnego majątku. Ale na potrzeby rozpatrywanych wniosków o pożyczkę czy kredyt każdy z nich był prezesem i zarabiał 15, 20, 30 tysięcy zł – nieważne, każda kwota była dobra. Takich kredytów jest duża liczba i mają one dużą wartość. Nie mogę oczywiście powiedzieć, ile dokładnie ich jest. Te kredyty, sztuka po sztuce, muszą być przejrzane przez zarządcę komisarycznego, musi być dokonana ich indywidualna ocena i ocena, bym powiedział, wartości zabezpieczeń. Inną rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę, jest to, że wiele kredytów było zabezpieczanych – nie tylko te, ale jeszcze inne – na tej samej nieruchomości. Tak więc znowu trzeba wykonać mozolną pracę, żeby to wszystko policzyć. Oczywiście posiadamy informacje w tym zakresie, bo jesteśmy w kontakcie z prokuraturą okręgową i wiemy, że także prokuratura, stawiając zarzuty członkom zarządu SKOK Wołomin, określiła, iż doprowadzili oni do rozporządzenia na niekorzyść SKOK majątkiem w wysokości 300 milionów zł. Ale być może jest tak, że jest to tylko początek, a nie koniec. Te wyniki będą znane dopiero za jakiś czas, ale w tym zakresie ja nie chcę i nie mogę się wypowiadać. Jest za wcześnie, proszę państwa, ażeby mówić, że tam jest tak bardzo źle. Tego nie wiemy i z całą odpowiedzialnością tego nie mogę powiedzieć. Jest to duża kasa, w której nadal jest dwa i pół miliarda depozytów, więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wszelkie informacje, które mają charakter niepotwierdzony, są spekulacjami, mogą spowodować efekt, którego byśmy nie chcieli. Był to mechanizm przestępczy. Mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Żeby dopełnić obrazu, powiem, że osoba, która stała na czele tego procederu, była jednocześnie zleceniodawcą próby zabójstwa – ja to tak nazywam – pana przewodniczącego Kwaśniaka. Dzisiaj mówią, że chodziło o uciszenie przewodniczącego, bo za bardzo się nimi interesował, na kilkanaście miesięcy. No, ja widziałem pana przewodniczącego bezpośrednio po tym zdarzeniu i mogę powiedzieć, że gdyby ktoś chciał kogoś wyeliminować na kilkanaście miesięcy, to prawdopodobnie nie robiłby tego, co zrobiono panu przewodniczącemu Kwaśniakowi."

I na koniec jeszcze głos senatora i przewodniczącego WOCCU Krzysztofa Biereckiego:

"SKOK Wołomin. Sprawcą i mózgiem tej całej operacji był pan Piotr P., kapitan, podpułkownik Wojskowych Służb Informacyjnych, prezes Fundacji „Pro Civili” zrzeszającej wyrzuconych żołnierzy WSI i dla niech działającej, człowiek, który publicznie chwalił się – sam to słyszałem wielokrotnie – swoją znajomością z prezydentem Komorowskim i bywaniem w pałacu prezydenckim. SKOK Wołomin. Bardzo proszę, obecnie aresztowany jako ten, który był sprawcą kierowniczym tej akcji."

Największe banki w Polsce – zestawienie

Po zestawieniu największych SKOK-ów działających w Polsce czas na banki komercyjne. Ranking został sporządzony w oparciu o sumę aktywów na koniec 2013 roku.

Miejsce Nazwa banku Suma aktywów (w mln PLN) Zmiana (w proc.)
1 PKO Bank Polski S.A. 199231 3,1
2 Bank Pekao S.A. 158522 5,2
3 Bank Zachodni WBK S.A. 106089 76,8
4 mBank S.A. 104283 2,1
5 ING Bank Śląski S.A. 86751 10,8
6 Getin Noble Bank S.A. 63263 7,4
7 Bank Millennium S.A. 57017 8,1
8 Raiffeisen Polbank w Warszawie S.A. 48645 -2,9
9 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 44962 4,9
10 Bank Gospodarstwa Krajowego 43849 -9,9
11 Bank BGŻ S.A. 35777 -3,9
12 Bank BPH S.A. 33004 -4,1
13 Nordea Bank Polska S.A. 32856 -1,4
14 Deutsche Bank Polska S.A. 27802 1,1
15 Alior Bank S.A. 25545 20,6
16 BNP Paribas Bank Polska S.A. 19654 2,1
17 Bank Ochrony Środowiska S.A. 18417 9,2
18 Santander Consumer Bank S.A. 14263 22,5
19 SGB-Bank S.A. 12730 11,7
20 Euro Bank S.A. 11242 9,7
RAZEM   1143901 7,5

Dla porównania dwie największe kasy w Polsce to SKOK im. Stefczyka oraz SKOK w Wołominie, których wartość aktywów wynosi odpowiednio 7727,7 i 2828,4 mln zł. Podczas, gdy kasy oszczędnościowo-kredytowe całkowicie oparte są na polskim kapitale, o tyle w przypadku banków tylko nieliczne z ww. listy są polskie – PKO BP, BOŚ oraz Alior Bank. Poza pierwszą 20 mamy jeszcze trzy inne polskie banki: Getin i Idea Bank oraz Bank Pocztowy.

Wzrosła opłata roczna na rzecz BFG dla banków i kas

Logotyp BFG

Wczoraj Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła stawkę opłaty obowiązkowej dla spółdzielczych kas oszczędnościwo-kredytowych na rok 2015. Według uchwały wysokość opłaty dla SKOK-ów ma wynieść 0,3% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalonych na dzień 31 grudnia 2014. Przypomnę tylko, że składka za rok 2014 wynosiła znacznie mniej bo 0,085% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych, czyli wzrost obciążeń wynosi aż 353% (nominalnie wychodzi to ok. 50 mln zł).

Dla porównania bankom przykręcono śrubę relatywnie mniej bo o 89% (z 0,1% do 1,89%), nominalnie jednak kwota ta wynosi ok. 2 mld zł. Maksymalna stawka jaka mogła być narzucona na banki i SKOK-i wynosi właśnie 0,3% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie – Prawo bankowe (dla banków) lub 0,3% aktywów i zobowiązań pozabilansowych w przypadku SKOK-ów. Mówią o tym artykuły 13 i 13c. Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Więcej o funduszu pomocowym BFG dla kas oraz banków można przeczytać we wpisie pt. Fundusz pomocowy BFG oraz Gwarancja depozytów: SKOK-i są już w BFG.

Na koniec 2013 r. łączne zasoby zgromadzone przez BFG wynosiły 10,5 mld zł. Tak więc upadek małego, bo zajmującego 20 miejsce wśród największych banków w Polsce Euro Banku S.A. mającego aktywa wartości 11,2 mld zł wydrenowałoby w pełni fundusze BFG. Decyzja o zwiększeniu pobieranej stawki należy uznać za słuszne, lecz dziwi fakt, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zdecydował się na podniesienie stawki do maksimum również dla banków, biorąc pod uwagę wciąż rosnącą wartość kredytów przeterminowanych i niedopasowanie wielkości funduszu do wielkości sektora bankowego. Sugerowałbym nawet zwiększenie maksymalnej stawki do co najmniej 0,5%, tym bardziej, że wartość gwarantowanych depozytów przez ostatnie lata wzrosła do równowartości 100 tys. euro, co oznacza większe obciążenia dla BFG.

KNF: Zarząd komisaryczny w SKOK Wołomin

Dnia 4 listopada 2014 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała jednogłośnie o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. Oznacza to, że od dziś kasą pokieruje Waldemar Stawski, który jest Członkiem Rady Nadzorczej mBank SA (potencjalny kupca kasy?). Jego CV dostępne jest tutaj.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie SKOK-u i KNF:

"Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wołomin poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego".

Pojawiły się również zapewnienia, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na sposób działania Kasy:

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wołomin. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie".

Pełny komunikat wygląda następująco:

KNF nie po raz pierwszy ustanawia zarząd komisaryczny w SKOK-ach. Jednak do tej pory miało to miejsce jedynie w przypadku kas, których sprawozdania finansowe mówiły jasno, że są one w finansowych tarapatach (m.in. ujemne fundusze własne). Dla przypomnienia, chodzi o cztery kasy:

Czy podobnie jest w przypadku SKOK-u Wołomin, który zarobił w 2013 roku 83 milionów złotych netto a za pierwsze półrocze tego roku osiągnął zysk na poziomie 49 milionów złotych netto? Wszystko wskazuje na to, że problem ściśle związany jest z sprawą.

Najlepsze lokaty terminowe SKOK na listopad 2014

Najlepsze lokaty listopad 2013

Minął kolejny miesiąc od czasu opublikowania rankingu najlepszych lokat. I choć wciąż mamy deflację liczoną rok do roku (-0,3%), to w przypadku miesiąc do miesiąca już tylko stagnację (0%). Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 m-cy to według danych NBP tylko 0,2%. Tak więc, wszystkie lokaty Mimo dalszego obniżenia podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w październiku średnie oprocentowanie depozytów spadło nieznacznie. Tak jak w poprzednim miesiącu oferta kas oszczędnościowo-kredytowych bije na głowę banki, choć wciąż znaleźć można wyjątki, które jednak zaklasyfikować można jako klasyczne wabiki na nowych klientów:

 1. 30-dniowa lokata Bonjour w Lion's Banku oprocentowana na 5% (kwota depozytu to 200000–300000 zł). Założenie lokaty wymaga wypełnienie niniejszego wniosku i poświęcenia około 50 minut czasu na rozmowę z konsultantem w oddziale.
 2. 30-dniowa lokata Jesienna na 5,5%(kwota od 20000–60000 zł) zakładana przez Expander. Również tu założenie lokaty wymaga wypełnienia wniosku i wizyty w oddziale.

Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania (>3%) to liderami krótkoterminowych lokat (0–3 miesięcy) są SKOK Kujawiak oraz SKOK w Wołominie, którego prezes został tymczasowo aresztowany na wniosek prokuratury. W porównaniu z poprzednim miesiącu, wypadła z rankingu doskonale oprocentowana lokata jubileuszowa SKOK-u Wołomin. Obecnie ranking rozpoczyna:

 1. SKOK w Wołominie: Lokata "Na piątkę" 1M, oprocentowanie stałe 5–5,5%, przy czym wysokość oprocentowania zależy od kwoty zdeponowanej. Minimum to 10 tys zł. Więcej na temat lokaty tutaj.
 2. SKOK Kujawiak: Lokata Powitalna, oprocentowanie zmienne 4,5% (kwota maksymalna to 20 tys. zł)
 3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014 3m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Na okres 4–6 miesięcy z rankingu wypadła Lokata Super Procent Kasy Polskiej (5,2%). Tak więc SKOK Wołomin zdominował ranking:

 1. SKOK w Wołominie: Lokata Zyskowna, 4m, oprocentowanie zmienne 4,5% (tylko dla nowych środków)
 2. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna z ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4,2% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)
 3. SKOK w Wołominie: Lokata Stabilna bez ROR 2014, 6m, oprocentowanie zmienne 4% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

Również w przypadku lokat na dłuższy termin 7–12 miesięcy liderem jest SKOK Wołomin. Pozostałe kasy nie zdecydowały się na jakiekolwiek zmiany.

 1. SKOK w Wołominie: Lokata systematycznego oszczędzania II 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7%
 2. SKOK w Wołominie: Lokata rentierska Stabilna 2014 12m, oprocentowanie zmienne 4,7% (dla członków, którzy przystąpili do Kasy przed 31.10.2013)

W przypadku długoterminowych lokat (powyżej 12 miesięcy) w rankingu jest dość tłocznie i bardziej różnorodnie. Poza SKOK-iem Wołomin pojawiają się również MSKOK w Dąbrowie Górniczej, SKOK Nike czy SKOK Jaworzno. Pełny ranking dostępny jest jak zawsze tutaj.

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!