SKOK Kujawiak upada

Nowy rok rozpoczął się dla członków SKOK Kujawiak we Włocławku niekorzystnie. Jego działalność została dziś tj. 08.01.2015 zawieszona. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła tym samym wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Decyzja ta jest związana z faktem, że aktywa SKOK Kujawiak nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.Dla przypomnienia SKOK Kujawiak we Włocławku został objęty zarządem komisarycznym KNF przed niespełna pół roku. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Kujawiak wykazywała na dzień 14 czerwca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 72,9 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 42,92%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Ponad to KNF nie udało się znaleźć żadnej innej kasy lub banku, które mogłyby i chciały przejąć i restrukturyzować kasę. W komunikacie KNF czytamy ponadto:

Według sprawozdawczości na koniec października 2015 r., SKOK Kujawiak posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 77,7 mln złotych i wykazywała bieżącą stratę w wysokości (-) 15,4 mln złotych oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę (-) 76,8 mln złotych. Według dostępnych danych depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,9 tys. członków SKOK Kujawiak posiadających depozyty wynoszą 187 mln złotych.

Poważne nieprawidłowości ujawnione przez zarządcę komisarycznego i UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Kujawiak przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w licznych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw skierowanych do Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Kujawiak ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Kujawiak, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Kujawiak i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 433 621 PLN, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.
Szczegóły odnośnie wypłat gwarantowanych będą publikowane w ciągu następujących kilkunastu dni na stronie BFG.