Raport KNF z działalności sektora SKOK za 2014 rok

Wczoraj pojawił się raport KNF o sytuacji sektora SKOK na koniec roku 2014. Dane, które płyną z raportu są jednoznacznie negatywne. Przez miniony rok sektor SKOK we wszystkich niemal obszarach się skurczył. Spadła liczba kas z 55 do 50, w tym działalność 2 kas została zawieszona (tj. SKOK Wspólnota i SKOK Wołomina — obie kasy upadły) a 2 kasy zostały przejęte przez banki. Ponadto 41 kas było objętych postępowaniami naprawczymi. Pozostałe wielkości charakteryzujące sektor SKOK na koniec 2014 roku zostały przedstawione poniżej (źródło: KNF).

Wyszczególnienie 2013 2014 Zmiana w okresie roku zmiana %
Liczba członków 2 653 885 2 378 323 -275 562 -10,38%
Liczba oddziałów i filii 2 012 1 724 -288 -14,31%
Liczba zatrudnionych 5210 4 657 -552 -10,60%
Liczba członków na pracownika 510 511 1 0,24%
Fundusze własne według ustawy o skok (tys. zł) 149598 149598 44602 0,4248
Depozyty (tys. zł) 17 629 041 12 780 342 -4 848 739 -27,50%
Kredyty i pożyczki netto (tys. zł) 10 495 466 9 500 913 -994 553 -9,48%
Aktywa (tys. zł) 18 668 443 16 447 021 -2 221 422 -11,90%

Jak wynika z powyżej tabeli rok 2014 był dla SKOK-ów z wielu powodów najgorszym rokiem działalności w całej historii III RP. Drastycznie spadła liczba członków (o ponad 275 tys.) a wartość depozytów obniżyła się o ponad 4,8 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 27,5%. Spadła również liczba oddziałów oraz wartość udzielonych przez SKOK pożyczek. Wzrósł natomiast udział pożyczek i kredytów przeterminowanych 3,9 mld do 5,9 mld zł, co oznacza, że prawie połowa portfela kredytowego jest przeterminowana (47%). W ujęciu strukturalnym portfela kredytowego przeterminowanego kas prowadzących działalność – zgodnie z informacjami sprawozdawczymi - znaczące pozycje zajmują pożyczki i kredyty konsumpcyjne i na nieruchomości - stanowią one odpowiednio 54,4% i 39,6% wartości portfela kredytów przeterminowanych.

Tak wyglądał rachunek zysków i strat (w tys. PLN) sektora SKOK pod koniec lat 2013 i 2014:

Wyszczególnienie 2013 2014
Przychody 3 091 878 3 213 070
Wynik finansowy brutto -61 094 -118 845
Wynik finansowy netto -63 748 -129 472

Przychody kas według sprawozdawczości KNF wzrosły o ponad 200 mln zł, jednak wynik finansowy spadł do poziomu -129 mln zł . Wpływ na wzrost przychodów miały transakcje o charakterze jednorazowym, niezwiązane z działalnością podstawową kas, polegające na wydzieleniu zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz sprzedaży portfeli przeterminowanych kredytów i pożyczek.

Na koniec 2014 r. 27 kas wykazało zysk netto ze swojej działalności (w porównaniu do końca 2013 r. nastąpił spadek o 10 kas). Udział aktywów kas wykazujących zysk w aktywach sektora wynosił prawie 78%

Do pobrania:

 Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2014 r. / prezentacja