Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Raport KNF z działalności sektora SKOK za 2014 rok

Wczoraj pojawił się raport KNF o sytuacji sektora SKOK na koniec roku 2014. Dane, które płyną z raportu są jednoznacznie negatywne. Przez miniony rok sektor SKOK we wszystkich niemal obszarach się skurczył. Spadła liczba kas z 55 do 50, w tym działalność 2 kas została zawieszona (tj. SKOK Wspólnota i SKOK Wołomina — obie kasy upadły) a 2 kasy zostały przejęte przez banki. Ponadto 41 kas było objętych postępowaniami naprawczymi. Pozostałe wielkości charakteryzujące sektor SKOK na koniec 2014 roku zostały przedstawione poniżej (źródło: KNF).

Wyszczególnienie 2013 2014 Zmiana w okresie roku zmiana %
Liczba członków 2 653 885 2 378 323 -275 562 -10,38%
Liczba oddziałów i filii 2 012 1 724 -288 -14,31%
Liczba zatrudnionych 5210 4 657 -552 -10,60%
Liczba członków na pracownika 510 511 1 0,24%
Fundusze własne według ustawy o skok (tys. zł) 149598 149598 44602 0,4248
Depozyty (tys. zł) 17 629 041 12 780 342 -4 848 739 -27,50%
Kredyty i pożyczki netto (tys. zł) 10 495 466 9 500 913 -994 553 -9,48%
Aktywa (tys. zł) 18 668 443 16 447 021 -2 221 422 -11,90%

Jak wynika z powyżej tabeli rok 2014 był dla SKOK-ów z wielu powodów najgorszym rokiem działalności w całej historii III RP. Drastycznie spadła liczba członków (o ponad 275 tys.) a wartość depozytów obniżyła się o ponad 4,8 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 27,5%. Spadła również liczba oddziałów oraz wartość udzielonych przez SKOK pożyczek. Wzrósł natomiast udział pożyczek i kredytów przeterminowanych 3,9 mld do 5,9 mld zł, co oznacza, że prawie połowa portfela kredytowego jest przeterminowana (47%). W ujęciu strukturalnym portfela kredytowego przeterminowanego kas prowadzących działalność – zgodnie z informacjami sprawozdawczymi - znaczące pozycje zajmują pożyczki i kredyty konsumpcyjne i na nieruchomości - stanowią one odpowiednio 54,4% i 39,6% wartości portfela kredytów przeterminowanych.

Tak wyglądał rachunek zysków i strat (w tys. PLN) sektora SKOK pod koniec lat 2013 i 2014:

Wyszczególnienie 2013 2014
Przychody 3 091 878 3 213 070
Wynik finansowy brutto -61 094 -118 845
Wynik finansowy netto -63 748 -129 472

Przychody kas według sprawozdawczości KNF wzrosły o ponad 200 mln zł, jednak wynik finansowy spadł do poziomu -129 mln zł . Wpływ na wzrost przychodów miały transakcje o charakterze jednorazowym, niezwiązane z działalnością podstawową kas, polegające na wydzieleniu zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz sprzedaży portfeli przeterminowanych kredytów i pożyczek.

Na koniec 2014 r. 27 kas wykazało zysk netto ze swojej działalności (w porównaniu do końca 2013 r. nastąpił spadek o 10 kas). Udział aktywów kas wykazujących zysk w aktywach sektora wynosił prawie 78%

Do pobrania:

 Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2014 r. / prezentacja

Komentarze   

#2 robertg 2015-05-31 22:24
Oczywiście że sytuacja się nie poprawi, bo za rozbijanie i niszczenie SKOK-ów zabrali się najlepsi fachowcy od niszczenia wszystkiego. No chyba że KNF ostatecznie trafi szlag, a przynajmniej dotyczyć to będzie osobników z aktualnego kierownictwa.
Cytować
#1 Michał W. 2015-05-27 00:20
Dziękuję za informację o tym raporcie.
Zgadzam się z ogólnym wnioskiem mówiącym o tym, że wyniki kas spółdzielczych są złe i wykazują straty.
Jednak mimo wszystko udało mi się dopatrzeć w przedstawionych przez KNF danych pewne pozytywne wnioski i szanse na poprawę sytuacji sektora SKOK.
1) Zauważyłem stabilną strukturę portfela kredytowego pod względem terminów zapadalności oraz rodzajów kredytów i pożyczek. Oznacza to, że popyt na kredyty i pożyczki jest stały, a w szczególności na kredyty konsumpcyjne o okresie min. 5 lat kredytowania. Ta dziedzina usług finansowych powinna być przez Kasy rozwijana i poszerzana.
2) W 2014 roku zmalał trend przyrostu kredytów przeterminowany ch. Wprawdzie wartość tych kredytów wzrosła o 61 mln zł, ale w 2013 przyrost wyniósł 362 mln zł. Widać tutaj wyraźne wyhamowanie tempa przybywania złych kredytów.
3) Wzrost wartości i ilości udziałów ponadobowiązkow ych w Kasach. Głównie za przyczyną wykupu przez Kasę Krajową, ale również poprzez członków, którzy dzięki temu otrzymują korzystniejsze warunki usług (specjalne oferty IKS i ROR, wyższe oprocentowanie depozytów).
4) Z własnych obserwacji i doświadczenia zauważyłem, że wiele Kas wprowadza pozytywne zmiany dobrze wpływające na ich działalność i rentowność. Sprzedają przeterminowane wierzytelności, przenoszą oddziały z wysokoczynszowy ch lokali do tańszych, nieco oddalonych od centrum miasta. Rozszerzają działalność wprowadzając nowe produkty i usługi, w tym współpracując z zewnętrznymi firmami usługowymi. Da się zauważyć także takie proste oszczędności jak np. zmiana czcionki cenników, wyciągów i dokumentów wewnętrznych aby oszczędzać papier, usprawniona obsługa klientów oraz zmiany w procedurach i funkcjonalności .
5) W mojej SKOK poprawiła się jakość obsługi członków, zwiększyła się częstotliwość audytów, również widać większe starania o utrzymanie ciągłości usług ze stałymi klientami.

Podsumowując ten raport chciałbym zaznaczyć że wiele Kas podjęło intensywne działania w celu poprawy sytuacji, jestem ciekawy jak będzie się prezentował ten rok i czy sytuacja w końcu się ustabilizuje i poprawi.
Są według mnie jeszcze działania, które powinny być wprowadzone natychmiast i są one konieczne do osiągnięcia poprawy:
a) Przede wszystkim definitywna wojna z kredytami przeterminowany mi. Takie kredyty raz, że nie przynoszą żadnych zysków, ale przynoszą wyraźne straty finansowe. Przede wszystkim – moim zdaniem – powodują one zachwianie bilansu terminowości wymagalności pasywów i zapadalności aktywów. Uważam że nie ma co się cackać z dłużnikami bo niespłacone długi szkodzą pozostałym, uczciwym spółdzielcom. Trzeba również zabezpieczyć się przed tzw. słupami.
b) Systematyczn a praca nad zwiększeniem wskaźnika wypłacalności Kas – sprawa moim zdaniem oczywista i logiczna.
c) Ujednoliceni e i standaryzacja sposobu przedstawiania danych przez Kasy i przez KNF, aby nie przedstawiać w raportach dwóch różnych zestawów danych: jednych wg sprawozdań a drugich po korektach inspekcji. Bo ja np. nie wiem na które się powoływać i którym wierzyć.
d) Dalsze oszczędności i poprawy funkcjonowania placówek, w tym programy naprawcze, poprawy wskaźników, cięcie kosztów i zwiększanie bezpieczeństwa.
e) Podnoszenie jakości usług a w szczególności postawienie na korzystanie z usług przez członków w sposób regularny.
Chcę na koniec dodać że widzę możliwości i szanse na poprawę sytuacji SKOK-ów, trzeba jednak w to włożyć sporo pracy i zaangażowania. Po wydarzeniach ze SKOK Wspólnota i SKOK Wołomin będzie trzeba dużo czasu na odbudowanie zaufania. Liczę na zdecydowane działania ze strony zarządów SKOK i KK, jak również KNF aby poprawić obecną sytuację. Pole do manewru jest, pomysłów jest sporo a część działań już jest podejmowanych. Jestem spółdzielcą z powołania i bardzo mi zależy na tym, aby SKOK – i funkcjonowały. I aby były polskie i bezpieczne nie tylko z nazwy.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!