Ranking lokat SKOK

Tutaj znajdziesz na bieżąco aktualizowany ranking lokat oferowanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

1
Najlepsze lokaty SKOK
Codziennie aktualizowane zestawienie najlepszych lokat z 35 SKOK-ów
Poznaj szczegóły
 
2
Blog o oszczędzaniu
Prosto o oszczędzaniu i finansach osobistych
Poznaj szczegóły
 
3
Wszystko o SKOK-ach
Tutaj zapoznasz się z funkcjonowaniem kas kredytowych i bieżącymi statystykami
Poznaj szczegóły
 
 

Rusza wypłata depozytów członków SKOK Wołomin

Pojawiła się właśnie informacja na stronie BFG, że deponenci SKOK w Wołominie będą mogli odebrać swoje pieniądze w wybranych placówkach PKO BP w całym kraju w okresie od 19 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Znana jest też dokładna kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych, która wynosi 2.246.390.228,16 zł. Nie znana jest natomiast liczba osób uprawnionych do odbioru, choć według informacji prasowych dotyczy to około 60 tys. członków.

PKO poinformował, że nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie czy zostaną one przekazane przelewem, czy wypłacone w gotówce. W przypadku kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest poinformowanie PKO z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych - telefonicznie lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej (awizowanie).

Więcej informacji na temat wypłat znajdziemy tutaj: Uchwała nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz Komunikat nr 10 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r.

Odnośnie ubiegania się o zwrot pieniędzy za wykupione udziały:

członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych
udziałów (art. 19 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze). Natomiast w przypadku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jego odpowiedzialność za straty powstałe w kasie może zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Z powyższego wynika, iż zasadą jest odpowiedzialność członka kasy za jej straty do wysokości wpłaconych przez niego udziałów, natomiast zwiększenie tej odpowiedzialności powinno wynikać z odnośnych postanowień statutu. Do członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych znajdzie również zastosowanie art. 19 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z tym przepisem członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Jak słusznie zważył Sąd Najwyższy, stosownie do treści art. 19 § 2 i 3 ustawy – Prawo spółdzielcze wierzyciel spółdzielni nie może prowadzić egzekucji z majątku członka spółdzielni, natomiast na pokrycie zobowiązań spółdzielni mogą być przeznaczone zadeklarowane przez członka udziały, czego konsekwencją jest to, że członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu kwot wpłaconych na udziały, a jeżeli wpłaty te zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań spółdzielni, członkowi w ogóle nie przysługuje roszczenie o ich zwrot. Natomiast prawo członka do wkładu i roszczenie o jego wypłatę są niezależne ani od istnienia, ani od konieczności pokrycia jakichkolwiek zobowiązań spółdzielni, co oczywiście nie wyklucza wpływu tych zobowiązań na możliwość realizacji prawa członka do wkładu, należy to już jednak do zakresu realizacji prawa a nie jego istnienia.

Tak więc osoba, która zdeponowała w SKOK w Wołominie pieniądze pow. gwarantowanych 100 tys. euro lub która chce starać się odzyskać pieniądze za wpłacone udziały powinna oczekiwać wyznaczenia przez sąd po ogłoszeniu upadłości syndyka masy upadłościowej i do niego zgłosić swoje roszczenia. Przypomnę jeszcze odpowiedź Kasy Krajowej SKOK na pytanie: Jakie są szanse na to, aby Kasa Krajowa SKOK sfinansowała wydatki na pokrycie roszczeń członków SKOK w Wołominie z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych w takim zakresie, w jakim środki te nie były objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? Innymi słowy, czy Kasa Krajowa zdecyduje się na powtórzenie działania, jakie miało miejsce 27.10.2014 względem deponentów SKOK "Wspólnota"?

Przepis, który umożliwiał wypłatę członkom SKOK środków pieniężnych powyżej gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kwoty 100 tysięcy euro przestał obowiązywać i obecnie Kasa Krajowa nie ma prawnej możliwości wypłacania takich środków. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (czyli od dnia 27 października 2012 do 27 października 2014 r.), zgodnie z jej art. 91, ze środków funduszu stabilizacyjnego mogły być finansowane wydatki na pokrycie roszczeń członków kas z tytułu zgromadzonych w kasach środków pieniężnych - w przypadku ogłoszenia upadłości takiej kasy lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tej kasy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

W okresie obowiązywania tej normy doszło do upadłości SKOK Wspólnota i Kasa Krajowa na jej podstawie dokonała ze środków funduszu stabilizacyjnego wypłaty na rzecz członków tej kasy. W chwili obecnej norma ta już nie obowiązuje i Kasa Krajowa nie ma możliwości dokonywania z funduszu stabilizacyjnego jakichkolwiek wypłat na rzecz członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, nawet jeżeli doszłoby do ogłoszenia upadłości kasy.

Komentarze   

#7 Stanisław 2016-12-06 02:50
Syndyk SKOK Wołomin wzywa do zapłaty kwoty
w wysokości 200 % posiadanych udziałów ,również
nadobowiązkowych, powołując się na zmieniony statut
w 2014 r.Zmiana statutu w zakresie pokrywania strat
SKOKU nie została podana do wiadomości udziałowcom.Jes t to próba legalizacji ogromnego szwindlu. kosztem uczciwych członków SKOK.
Cytować
#6 Mikołaj 2015-01-01 21:19
Udziały przepadły w każdym przypadku.
Cytować
#5 Zdzichu 2015-01-01 17:13
Czy ktoś wie jak wygląda sytuacja ze zwrotem udziałów w przypadku osób, które oczekują na ich zwrot (np. zrezygnowały z członkostwa w lipcu przed ogłoszeniem upadłości)?
Cytować
#4 Sebastian 2014-12-19 17:09
Lech, kwota przekazana przez BFG na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 2.246.390.228,1 6 zł. Odnośnie majątku, czytaj aktywów banku takich danych jeszcze nie ma. W prasie była tylko wzmianka, że kredyty/pożyczk i udzielone przez SKOK Wołomin szacuje się na 2,5 mld zł. Dokładne dane poznamy pewnie wkrótce.
Cytować
#3 Lech 2014-12-19 16:46
BFG wyplaci ok 2,1 mld zł. Jaki był majątek Skoku Wołomin w momencie przejęcia przez KNF?
Czy ktoś ma informacje na ten temat?
Cytować
#2 Paweł 2014-12-18 10:10
Skąd wiadomo, czy to Nike nie stoi na skraju przepaści. Wykupujesz wkład i udział, a za miesiąc deja vu, czyli ten sam ogonek do kas PKO BP.

Nawet opracowaniom biegłych rewidentów KNF nie można już przecież wierzyć.
Cytować
#1 Tom 2014-12-17 23:08
Czy w kontekście możliwości odzyskania kwot wpłaconych na udziały jest różnica między następującymi sytuacjami:

a/ członek SKOK w Wołominie posiadał 21 udziałów w momencie złożenie wniosku o upadłość dnia 12.12.2014 r.,

b/ członek SKOK w Wołominie złożył wniosek o wycofanie 20 ponadobowiązkow ych udziałów w październiku 2014 r. a więc jeszcze przez złożeniem wniosku o upadłość wycofał 20 ponadobowiązkow ych udziałów - ale oczywiście nie otrzymał zwrotu kwot wpłaconych na 20 ponadobowiązkow ych udziałów.

Czy fakt wycofania (złożenia wniosku o wycofanie) 20 ponadobowiązkow ych udziałów przed dniem złożenia wniosku o upadłość ma jakiś pozytywny wpływ na możliwość uzyskania zwrotu kwot wpłaconych na te ponadobowiązkow e udziału, czy jest tak samo jakby te udziały wciąż były w posiadaniu przez członka SKOK w Wołominie w dniu złożenia wniosku o upadłość ??

Wydawałoby się że członek SKOK w przypadku b/ wycofał 20 ponadobowiązkow ych udziału i jedynie czekał na zwrot wpłaconej na nie kwoty i jest w lepszej sytuacji niż członek SKOK w przypadku a/. ...
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Wyszukiwarka

Kalkulator zysku z lokaty

wyczyść

Krótko o stronie

Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.

© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl 

Kontakt

W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!