KNF vs SKOK

Kilka dni temu pisałem, jak to Komisja Nadzoru Finansowego nie zatwierdziła 7 prezesów SKOK. W sumie odmowę wydano dotychczasowym 12 prezesom kas. Wczoraj padła kolejna zaskakująca wiadomość. W komunikacie KNF poinformowała o swojej kolejnej decyzji, która uderza bezpośrednio w obecny zarząd Kasy Krajowej. Odmówiono zatwierdzenia Pana Rafała Matusiaka na stanowisku Prezesa Zarządu Krajowej SKOK oraz nie wyrażono zgody na powołanie Pana Tomasza Bagińskiego – Głównego Księgowego Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej "ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 51 ust. 3 ustawy o skok."

Dalej czytamy, że "Prezes zarządu i główny księgowy ponoszą w ramach przypisanych im obowiązków odpowiedzialność za nieprawidłowości w działaniu Kasy Krajowej, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF." Lista zastrzeżeń jest dość długa i w miarę konkretna:

• przyjęcie niejednoznacznych i niezapewniających kasom równego dostępu kryteriów udzielania pomocy w formie obejmowania udziałów w kasach przez Kasę Krajową oraz uzależnienie udzielenia pomocy od nawiązania przez kasy relacji biznesowych z podmiotami z grupy SKOK,
• brak jednoznacznych zasad udzielania kredytów ze środków funduszu stabilizacyjnego, co stwarzało możliwość wysokiej uznaniowości przy podejmowaniu decyzji o pomocy, w szczególności w zakresie darowizn i umorzenia udzielonego kasom kredytu stabilizacyjnego i kredytu restrukturyzacyjnego,
• udzielanie darowizn na cele niezwiązane z działalnością Kasy Krajowej; brak określenia kryteriów i warunków udzielania darowizn,
• udzielenie poręczenia za podmiot niebędący członkiem Kasy Krajowej, co nie mieści się w jej ustawowym zakresie działania,
• utrzymywanie rozbudowanej grupy SKOK, tworzonej przez spółki, w których Kasa Krajowa posiada udziały bezpośrednie i pośrednie lub posiada powiązania kapitałowe, organizacyjne bądź personalne; Kasa Krajowa nie przedstawiła uzasadnienia czy przyjęte rozwiązania w zakresie współpracy z podmiotami zależnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi są zasadne, zarówno pod względem ponoszonych kosztów, jak i jakości świadczonych usług; zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi, w istotnych aspektach, nie zostały określone procedurami,
• nieprawidłowości w procesie planowania i przeprowadzania kontroli w kasach oraz w postępowaniu pokontrolnym,
• niedołożenie należytej staranności zarówno przy wieloletnim planowaniu finansowym, jak i przy planowaniu budżetu na 2014 r.,
• zmienna prezentacja sytuacji finansowej Kasy Krajowej,
• niezrealizowanie zaleceń inspekcji KNF w kluczowych obszarach działalności Kasy Krajowej, za które odpowiadali prezes i główny księgowy.

Patrząc na to z boku można odnieść wrażenie, że KNF robi porządki. Żywię nadzieję, że nie mają one charakteru politycznego i że nie chodzi o uzyskanie korzyści finansowych dla konkretnej grupy ludzi. Kasa Krajowa ma pewnie już wyrobione zdanie na ten temat i zaraz usłyszymy jakie kroki prawne mające na celu odrzucenie decyzji KNF podejmie. Gdyby tak się nie stało, to de facto oznaczałoby to, że KNF posiada władzę absolutną. Oby działała ona w interesie członków kas. W każdym razie ciągły zamęt wokół kas z pewnością nie sprzyja budowaniu zaufania i poszerzania bazy członków.