Struktura depozytów w SKOK-ach na koniec 2013

Raporty KNF poświęcone sektorowi SKOK, choć bardzo ogólne zawierają kilka ciekawych danych. Cześć z nich dotyczy struktury depozytów, której poświęcony jest dzisiejszy wpis. Dane uwzględniają stan na koniec roku 2013 roku, patrz wpis pt. "Raport KNF: Wyniki finansowe SKOK za 2013".

W ujęciu podmiotowym 99,5% wartości wszystkich depozytów w sektorze SKOK należało do osób prywatnych. Na pozostałe 0,5% składają się kolejno przedsiębiorcy indywidualni (0,2%), rolnicy (0,1%), sektor MSP (0,1%) oraz instytucje niekomercyjne. W sumie wartość depozytów pod koniec 2013 wynosił 17,629 mld zł.

Wśród zgromadzonych depozytów dominują lokaty (81%) a przeciętna wysokość takiego depozytu wynosi 23,8 tys. zł. Natomiast średnia kwota, jaką trzymali członkowie SKOK na rachunku bieżącym to 1,1 tys. zł. Proszę jednak zwrócić uwagę na strukturę depozytów według kwoty pod koniec 2013 roku (w mln. zł):

Z wykresu wynika, że pod względem zgromadzonej kwoty dominują depozyty o wartości 100–500 tys. zł, które stanowią prawie 27% ogółu depozytów terminowych. Inaczej wygląda to trochę, jeśli popatrzy się na ilości rachunków (w tysiącach) z uwzględnieniem kwoty lokaty:

Z powyższego wykresu wynika, że zakładamy głównie lokaty, które mieszczą się w przedziale 10–30 tys. zł. Na koniec 2013 roku było takich rachunków około 221 tys. sztuk. Na drugim miejscu (103 tys.) uplasowały się depozyty o wartości od 5–10 tys. zł.

Interesujące są jeszcze dane odnośnie terminu zakładanych depozytów. Ja widać na poniższym wykresie dominują lokaty zakładane na okres powyżej 6 do 12 miesięcy (28,8%) oraz lokaty powyżej 3 do 6 miesięcy (22,6%). W następnej kolejności są rachunki bieżące (19% całości depozytów).

Podsumowując, można scharakteryzować (najczęściej występującego) deponenta korzystającego z usług SKOK: jest nim osoba indywidualna, która posiada lokatę terminową o wartości pomiędzy 10–30 tys. zł, założoną na okres 6–12 miesięcy.